اطلاعات گردشگریمرکز های تجاری

تلفن مدیران و حراست مجتمع های تجاری

حراست مجتمع های تجاری

۱) مجتمع تجاری دودلفین
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت     شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ حمید دریانوردپور مدیر دودلفین ۹۱۷۳۶۳۴۶۹۶ ۷۶۳۵۲۷۱۰۱۴ ۲ طبقه ۷۲۴    کل
عبدالله اسلامی جانشین ۹۱۷۹۰۳۲۳۰۶ ۷۶۳۵۲۷۱۰۱۵ ۲۱۰۰۰متر ۷۲۲فعال
توفیق بدری حراست ۹۱۷۳۶۰۶۰۳۶
                      ۲)مجتمع تجاری اطلس
ردیف
        نام ونام خانوادگی مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ محمد قاسم حق شناس مدیر اطلس ۹۱۳۱۵۲۱۹۶۷ ۷۶۳۵۲۷۰۱۱۱    ۲ طبقه ۳۰۰    کل
سیدعبدالله حسینی جانشین ۹۳۹۸۷۱۳۴۳۴ ۸۵۱۹متر ۱۸۰ فعال
هاورن شادمان حراست ۹۱۷۵۲۶۴۳۰۶
۳) مجتمع تجاری پرشین یک
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت     شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ محمد رسول شرفی مدیر پرشین گلف ۱ ۹۱۷۷۶۸۸۳۶۳ ۷۶۳۵۲۸۲۵۷۷    ۲ طبقه ۸۹    کل
سید احمد سیدیان حراست ۹۱۷۵۶۲۴۶۱۰ ۲۲۸۸متر ۷۹ فعال
۴) مجتمع تجاری دریا
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ عبدالحمید سفاری مدیر ۹۱۷۳۶۳۳۶۳۳ ۷۶۳۵۲۷۳۵۰۱    ۲ طبقه ۰    کل
علی هاجی پور جانشین ۹۱۷۷۶۷۲۴۳۶ ۸۵۱۹متر ۱۸۰ فعال
محمد توانا حراست ۹۱۷۹۰۱۴۶۶۱
۵)  مجمتع تجاری مروارید
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ عیسی تکی زاده مدیر ۹۱۷۹۰۳۲۵۰۶ ۷۶۳۵۲۶۵۸۳۰ همکف ۱۴۷   کل
محمد معارف پرور جانشین ۹۲۱۵۸۶۲۰۷۲ ۲۶۲۲متر ۱۴۷فعال
احمدپوازی حراست ۹۱۷۵۲۱۷۳۴۷
۶) محتمع تجاری صدف
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ یوسف دریانورد مدیر ۹۱۷۳۶۳۹۰۶۰ ۷۶۳۵۲۶۲۹۹۴    ۲ طبقه ۳۲۳    کل
محمد تورنگ جانشین ۹۳۹۶۴۴۰۲۹۸ ۳۵۲۰متر ۱۵۱فعال
عبدالصمد عبدالی حراست ۹۱۷۱۶۹۷۲۵۴
۷) مجتمع تجاری نگین
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ مصلح الدین اسلامی مدیر ۹۹۱۷۱۶۳۱۱۸۱ ۷۶۳۵۲۶۵۴۱۰    ۲ طبقه ۸۹   کل
حسن دریانورد جانشین ۹۱۷۱۶۹۷۹۶۴ ۷۶۳۵۲۶۹۱۹۷ ۱۴۱۰متر ۴۱فعال
هوشنگ جشن حراست ۹۱۷۹۰۳۶۴۲۶
۸)مجتمع تجاری نخل
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ حامد صالحی مدیر ۹۱۷۱۶۹۹۵۹۰ ۷۶۳۵۲۷۱۱۰۱ ۲ طبقه ۲۳۳    کل
مازیار صالحی جانشین ۹۱۷۱۶۹۷۹۳۱ ۷۶۳۵۲۷۱۱۰۲ ۷۲۰۰متر ۲۳۰فعال
آرش دیده بان حراست ۹۳۶۸۳۴۵۹۴۹
۹ ) مجتمع تجاری نور
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ عبداباسط فارسی مدیر نور ۹۱۷۳۶۳۲۶۳۳ ۷۶۳۵۲۷۱۰۵۷ ۱ طبقه ۲۶۰    کل
جانشین ۴۲۰۷متر ۲۵۸فعال
عثمان تورنگ حراست ۹۱۷۹۵۹۱۲۵۷
۱۰) مجتمع تجاری  زمرد
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ عبدالقادر صالحی مدیر ۹۱۷۱۶۱۶۹۳۳ ۷۶۳۵۲۶۷۷۰۲ همکف ۴۹۷  کل
محمد رشاد اسلامی جانشین وحراست ۹۱۷۳۶۳۴۲۳۵ ۷۶۳۵۲۶۷۷۰۱ ۱۲۰۰متر ۲۹۷ فعال
۱۱) مجتمع تجاری بازارقدیم
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ نعیم تیماو مدیر بازارقدیم ۹۱۷۱۶۸۴۱۸۰ ۷۶۳۵۲۶۸۵۷۵ همکف ۷۰۰    کل
علی دریاپر جانشین ۹۱۷۹۵۹۰۸۸۱ ۰۷۶۳۵۲۶۸۵۷۸فکس ۶۸۱ فعال
محمودتاک حراست ۹۱۷۳۶۹۴۶۴۹
موسی ابراهمیی حراست ۹۱۷۶۴۰۱۵۰۶
۱۲ )مجتمع تجاری سرای  ملت
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ حسن دریانورد مدیر ۹۱۷۹۰۳۶۹۷۹ ۷۶۳۵۲۶۸۵۷۵ همکف ۱۵۰   کل
عبدالعزیز دریانورد جانشین ۹۱۷۷۶۰۶۰۰۸ ۰۷۶۳۵۲۶۸۵۷۸ ف ۱۴۳فعال
مهدی صالحی حراست ۹۱۷۹۳۹۴۵۸۴
۱۳ )مجتمع تجاری  ایران زمین
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ محمدنیک بین مدیر ۹۱۷۱۶۱۴۵۵۲ ۷۶۳۵۶۹۲۲۴ ۳طبقه ۳۵   کل
نوح نیک بین جانشین ۹۱۷۶۷۷۷۳۲ ۲۴۰۰متر ۲۵ فعال
تورج ذاکری حراست ۹۱۷۹۵۷۰۷۷۹
۱۴ ) مجتمع تجاری ارسلان لافت
ردیف
        نام ونام خانوادگی   مجتمع تجاری و سمت شماره تماس تماس مدیریت و فکس طبقات واحد کل و فعال
۱ محمد امین اخلاصی مدیر ۹۱۷۱۶۱۰۷۷۰                     * *        *
۰
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن